Bài giảng Internet & thương mại điện tử - Hà Văn Sang

Bài giảng trình bày về tổng quan về Internet, khái niệm và lịch sử phát triển, tổ chức của mạng Internet, các ứng dụng trên Internet.