Bài giảng Kế toán tài sản cố định (phần 1) - Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

Sau khi học xong bài Kế toán tài sản cố định, người học có thể: Giải thích được những yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán liên quan đến tài sản cố định bao gồm về việc ghi nhận, đánh giá và trình bày tài sản cố định trên báo cáo tài chính.