Bài giảng Kế toán tài sản cố định (phần 2) - Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

Bài giảng Kế toán tài sản cố định nhằm giúp sinh có thể: Nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến tài sản cố định.