Bài giảng Khoa học quản lý: Chương 6 - Nguyễn Xuân Phong

Chương 6 Phương pháp và nghệ thuật quản lý trong Khoa học quản lý nêu lý luận chung về phương pháp quản lý, một số phương pháp chủ yếu trong quản lý, một số yêu cầu vận dụng các phương pháp quản lý.