Bài giảng Khoa học quản lý: Chương 8 - Nguyễn Xuân Phong

Nội dung chính Bài giảng Khoa học quản lý Chương 8 Công cụ và cơ cấu tổ chức quản lý trình bày khái niệm và phân loại, một số công cụ thường dùng trong hoạt động quản lý, công cụ pháp luật, công cụ kế hoạch, công cụ chính sách, hoạch định và vận dụng các công cụ quản lý.