Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - Nguyễn Kim Khánh

Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - Số học máy tính hướng đến trình bày các hệ đếm cơ bản; mã hóa và lưu trữ dữ liệu trong máy tính; biểu diễn số nguyên; thực hiện các phép toán số học với số nguyên; số dấu phẩy động;...