Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 8: Vào-Ra - Nguyễn Kim Khánh

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 8: Vào - Ra trình bày kiến thức tổng quan về vào-ra, các phương pháp điều khiển vào-ra, nối ghép thiết bị ngoại vi, các cổng vào ra thông dụng trên PC.