Bài giảng Kỹ thuật Audio - Video - TS. Nguyễn Duy Nhật Viễn

Bài giảng Kỹ thuật Audio - Video trình bày tổng quan về multimedia, khái niệm chung về audio và video, hệ thống Audio - Video, một số vấn đề về tín hiệu. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành