Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương II - Lưu Hồng Việt

Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương II: Các yếu tố cơ bản của C và C++, trình bày các nội dung: tổ chức chương trình C/C++, bộ tiền xử lý, biến và các kiểu dữ liệu cơ bản, các kiểu dữ liệu dẫn xuất trực tiếp, định nghĩa kiểu dữ liệu mới, điều khiển chương trình: phân nhánh, điều khiển chương trình: vòng lặp, một số lệnh điều khiển chương trình khác. Đây là tài liệu học tập, tham khảo cho sinh viên và giảng viên ngành Kỹ thuật lập trình.