Bài giảng Kỹ thuật thông tin quang: Chương 1 - Học viện CN Bưu chính Viễn thông

Chương 1 Tổng quan về kỹ thuật thông tin quang, nội dung cần tìm hiểu trong chương này gồm: Lịch sử phát triển; Mô hình chung của hệ thống thông tin quang; Một số vấn đề về quang vật lý trong thông tin quang.