Bài giảng Kỹ thuật thông tin quang: Chương 4 - Học viện CN Bưu chính Viễn thông

Chương 4 Bộ thu quang, trong chương học này trình bày các nội dung sau: Các khái niệm cơ bản; Các phần tử chuyển đổi quang-điện bán dẫn; Các bộ tiền khuyếch đại; Nhiễu trong bộ thu quang; Các tham số của bộ thu quang.