Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Lập trình giao diện với Java - TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Nội dung cần nắm trong "Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Lập trình giao diện với Java" gồm: tạo giao diện với các đối tượng cơ bản, xử lí sự kiện giao diện, các đối tượng multimedia, java swing, table và cách bố trí giao diện, bài tập.