Bài giảng Lập trình web bài 3: Sử dụng màu sắc trong Illustration

Bài giảng lập trình Web là bộ bài giảng gồm 7 bài do FPT Polytechnic biên soạn để phục vụ cho việc dạy học môn lập trình web. Bài 2 của bộ bài giảng có chủ đề: Sử dụng màu sắc trong Illustration. Nội dung bài 2 đề cập xoay quanh việc sử dụng thanh Appearance, công cụ Color guide, Swatches và vấn đề sử dụng công cụ Live Paint Bucket. Hướng dẫn đổ màu cho vật thể và đường viền vật thể. Vấn đề khởi tạo, làm việc với gradient, khởi tạo và cập nhật pattern và nội dung cuối cùng là trình bày về hệ màu pantone.