Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 1 - GV. Huỳnh Văn Kha

Nội dung bài giảng Lý thuyết thông tin Chương 1 Các khái niệm căn bản nhằm trình bày về mô hình truyền thông, mục đích của lý thuyết thông tin. Lý thuyết thông tin nhằm xây dựng mô hình toán học cho mỗi khối trong sơ đồ truyền thông. Không đi sâu vào chi tiết kỹ thuật mà khảo sát chủ yếu về lý thuyết mã hóa và giải mã.