Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 2 - GV. Huỳnh Văn Kha

Nội dung chính của chương 2 Bài toán toán mã trường hợp kênh không bị nhiễm nằm trong bộ bài giảng Lý thuyết thông tin nhằm trình bày về xây dựng bộ mã tối ưu, chứng minh bổ đề 2.6. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh