Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 3 - GV. Huỳnh Văn Kha

Nội dung chính của chương 3 Kênh rời rạc không phụ thuộc thời gian - Kênh và dung lượng kênh nằm trong bộ bài giảng Lý thuyết thông tin trình bày về kênh truyền thông, kênh rời rạc không phụ thuộc thời gian, ma trận kênh.