Bài giảng Mạng máy tính: Chương 5a - Đoàn Thị Thu Hà

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 5a cung cấp những nội dung kiến thức về Data Link Layer. Chương này gồm có các nội dung kiến thức sau: Introduction and services, error detection and correction, multiple access protocols & LAN, Link-layer addressing & ARP. Mời mọi người cùng tham khảo.