Bài giảng Mạng máy tính và internet: Chương 2 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

Chương 2: Mô hình phân lớp. Nội dung chính trong chương này gồm: Kiến trúc phân tầng, mô hình tham chiếu OSI, mô hình TCP/IP, các thiết bị mạng thông dụng, vấn đề an ninh mạng. Mời các bạn cùng tham khảo.