Bài giảng Mạng máy tính và internet: Chương 3a - ThS. Trần Quang Hải Bằng

Chương 3 trang bị cho người học những kiến thức về các giao thức tầng ứng dụng. Chương này sẽ tập trung vào những nội dung chính, đó là: Các nguyên lý của tầng ứng dụng, Web và HTTP. Mời các bạn cùng tham khảo.