Bài giảng Mạng máy tính và internet: Chương 3b - ThS. Trần Quang Hải Bằng

Chương này tiếp tục cung cấp kiến thức về các giao thức tầng ứng dụng. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: FTP; thư điện tử - SMTP, POP3, IMAP; DNS; ứng dụng P2P. Mời các bạn cùng tham khảo.