Bài giảng Mạng máy tính và internet: Chương 4 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

Bài giảng Mạng máy tính và internet - Chương 4 gồm có những nội dung chính sau: Tổng quan về mạng LAN, topoly mạng LAN, chuẩn mạng LAN, một số công nghệ mạng LAN phổ biến. Mời các bạn cùng tham khảo.