Bài giảng Mạng truyền tải quang: Chương 3

Chương 3 Truyền tải IP/WDM, nội dung trình bày trong chương này sẽ giới thiệu chung về IP, giới thiệu chung về mạng truyền tải IP/WDM, điều khiển trong mạng IP/WDM.