Bài giảng Marketing căn bản: Chương 10 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Chương 10: Chiến lược giá. Sau khi học xong chương này người học có thể: Phân tích được vai trò của giá bán trong marketing mix và liệt kê được các mục tiêu của giá bán, nhận biết được tầm qua trọng của việc đánh giá giá trị sản phẩm, hiểu được vai trò của việc định giá và các phương pháp tính giá, trình bày được các loại chiến lược giá.