Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Chương 3: Môi trường marketing. Trong chương này người học có thể: Nêu được vai trò và tầm quan trọng của môi trường marketing, liệt kê và phân tích được các yếu tố môi trường vi mô và vĩ mô, liệt kê và phân tích được các yếu tố môi trường bên trong và bên ngoài.