Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Chương 4: Hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing. Chương này giúp người học nêu được các thành phần của hệ thống thông tin marketing và vai trò của nó trong việc hoạch định chiến lược marketing; trình bày được các bước thu thập, xử lý và phân phối dữ liệu từ ba nguồn thông tin của hệ thống thông tin marketing; trình bày được các thành phần của một báo cáo kết quả nghiên cứu.