Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Chương 5 - Hành vi khách hàng. Sau khi học xong chương này người học có thể: Trình bày được các đặc điểm của thị trường tổ chức; phân biệt được các dạng mua hàng, những người tham gia vào quá trình mua; liệt kê được các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua và cách thức mua của tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo.