Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Chương 8: Chiến lược phân phối. Sau khi học xong chương này người học có thể: Trình bày được bản chất và tầm quan trọng của kênh phân phối; trình bày được khái niệm phân phối, kênh và mạng lưới phân phối; mô tả được hành vi và tổ chức kênh phân phối; đưa ra được quyết định trong thiết kế và quản trị kênh phân phối.