Bài giảng Marketing căn bản - Th.s Nguyễn Thị Hoàng Yến

Bài giảng môn marketing căn bản của thạc sĩ Nguyễn Thị Hoàng Yến, dành cho các bạn sinh viên mới bắt đầu học bộ môn marketing để nắm những kỹ năng căn bản khác về marketing.