Bài giảng Marketing Dịch vụ - GV. Nguyễn Quang Nghị

Bài giảng Marketing Dịch vụ nhằm trình bày về tổng quan marketing dịch vụ, dịch vụ thống trị nền kinh tế hiện đại, khái niệm dịch vụ, đặc điểm của dịch vụ, phân loại dịch vụ, khái niệm marketing dịch vụ, hỗn hợp marketing dịch vụ.