Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 1 - GV. Trần Thị Ngọc Quỳnh

Nội dung trình bày trong chương 1 Tổng quan về Marketing ngân hàng thuộc bài giảng Marketing ngân hàng nhằm nêu khái niệm marketing ngân hàng, đặc điểm của marketing ngân hàng, chức năng chính của marketing ngân hàng và vai trò của marketing ngân hàng.