Bài giảng Marketing ngân hàng - ThS. Trần Phi Hoàng

Marketing ngân hàng là quá trình hoạch định và thực hiện chiến lược 7P nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và đạt mục tiêu của tổ chức.