Bài giảng Marketing - Nguyễn Tân Mỹ

Bộ giảng marketing của giảng viên Nguyễn Tân Mỹ trình có hệ thống , chi tiết các khía cạnh khác nhau về marketing. Bài giảng súc tích, dễ hiểu với các bạn đang học nhập môn marketing.