Bài giảng Marketing - Ts.Đào Thị Minh Thanh

Bài giảng Marketing do Ts.Đào Thị Minh Thanh biên soạn, có kết cấu nội dung gồm 3 phần: Phần 1 Những hiểu biết căn bản về lý thuyêt Marketing, phần 2 Thị trường và nghiên cứu thị trường, phần 3 Hệ thống chính sách Marketing. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm rõ nội dung kiến thức cụ thể trong từng phần.