Bài giảng môn Đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam

Với kết cấu nội dung gồm 5 chương, bài giảng môn "Đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam" giới thiệu đến các bạn những nội dung về sự ra đời của đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng, đường lối đấu tranh giành chính quyền 1930-1945, đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc mỹ xâm lược 1945-1975,...