Bài giảng môn học Kế toán tài chính: Chương 6 - Nguyễn Thị Ngọc Bích

Bài giảng môn học "Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán nợ phải trả" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể: giải thích nội dung cơ bản liên quan đến nợ phải trả, nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch nợ phải trả,... Mời các bạn cùng tham khảo.