Bài giảng môn học Kế toán tài chính: Chương 9 - Nguyễn Thị Ngọc Bích

Bài giảng môn học "Kế toán tài chính - Chương 9: Báo cáo tài chính" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những vấn đề chung, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.