Bài giảng môn học: Kỹ thuật vi xử lý - Phạm Văn Thuận

Bài giảng môn học: Kỹ thuật vi xử lý - Phạm Văn Thuận với mục tiêu giúp sinh viên trình bày được kiến trúc phần cứng và phần
mềm của họ vi xử lý 80x86, tập trung chi tiết vào các bộ vi xử lý 8088/8086 của Intel; lập trình hợp ngữ sử dụng tập lệnh của
8088/8086; trình bày được cách phối ghép vi xử lý 8088/8086 với bộ nhớ và hệ thống vào ra.