Bài giảng môn mạng máy tính

Một tập hợp của các máy tính độc lập được kết nối bằng một cấu trúc nào đó.
Hai máy tính được gọi là kết nối nếu chúng có thể trao đổi thông tin.
Kết nối có thể là dây đồng, cáp quang, sóng ngắn, sóng hồng ngoại, truyền vệ tinh…