Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 5: Xác định xứ mạng và mục tiêu

Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 5: Xác định xứ mạng và mục tiêu. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học hiểu về sứ mạng và mục tiêu của doanh nghiệp, biết cách xây dựng bảng sứ mạng doanh nghiệp, biết cách đề ra các mục tiêu cho doanh nghiệp.