Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 8: Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh và bộ phận chức năng

Chương 8 - Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh và bộ phận chức năng. Mục tiêu của chương này giúp người học có thể: Hiểu ý nghĩa của chiến lược cấp đơn vị kinh doanh, hiểu ý nghĩa của chiến lược cấp bộ phận chức năng, biết các chiến lược cấp đơn vị kinh doanh, biết các chiến lược cấp bộ phận chức năng.