Bài giảng NET programming (2014) - Nguyễn Đạt Thông

Bài giảng NET programming trình bày những nội dung cơ bản như sau: Tổng quan về .NET framework và MS Visual Studio .NET, tổng quan về C#, lập trình Windows Forms, đa luồng và kết nối mạng, kết nối cơ sở dữ liệu, Windows Presentation Foundations và Silverlight. Mời các bạn cùng tham khảo.