Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 4 - TS Nguyễn Quang Anh

Chương 4 Kỹ năng quản lý thời gian trình bày về các khái niệm và lợi ích của quản lý thời gian hiệu quả. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.