Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java: Lập trình giao diện (GUI) - TS. Nguyễn Thị Hiền

Nội dung được trình bày trong bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java về "Lập trình giao diện (GUI)" gồm: Giới thiệu thiết kế GUI trong java, các thành phần cơ bản (component), đối tượng khung chứa (container), bộ quản lý trình bày (layout manager).