Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java: Xử lý ngoại lệ (Exception) - TS. Nguyễn Thị Hiền

Bài này cung cấp kiến thức về xử lý ngoại lệ (Exception). Nội dung chính trong bài giảng gồm: Xử lý lỗi và ngoại lệ, khối try/catch/finally, các lớp ngoại lệ, xây dựng lớp ngoại lệ, lan truyền ngoại lệ, tung lại ngoại lệ. Mời các bạn cùng tham khảo.