Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành: Chương 5 - Phạm Quang Dũng

Chương này trang bị cho người học những hiểu biết về lập lịch CPU. Các nội dung chính được trình bày trong chương 5 gồm: Các khái niệm cơ bản, các tiêu chuẩn lập lịch, các giải thuật lập lịch, lập lịch multiprocessor, lập lịch thời gian thực, lựa chọn giải thuật. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.