Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - ThS. Trần Tuyết Thanh

Chương 7 trang bị cho người học những biết về kế toán trong doanh nghiệp thương mại. Mục tiêu của chương này gồm: Trình bày hoạt động mua hàng và bán hàng tại doanh nghiệp thương mại, mô tả sơ đồ hạch toán tổng quát của doanh nghiệp thương mại, tính toán giá trị hàng tồn kho tại doanh nghiệp,...và một số nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo.