Bài giảng Những nguyên tắc cơ bản của WTO đối với thương mại điện tử - Nguyễn Thanh Hưng

Bài giảng Những nguyên tắc cơ bản của WTO đối với thương mại điện tử của Nguyễn Thanh Hưng bao gồm những nội dung về tuyên bố của các Bộ trưởng WTO, phân loại sản phẩm, các phương thức cung cấp dịch vụ, giao dịch thương mại điện tử qua biên giới.