Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương II - TS. Lê Ngọc Thông

Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương II trình bày về phép biện chứng duy vật như sự hình thành & khái niệm về phép biện chứng, vị trí, sự phát triển của phép biện chứng, phương pháp biện chứng và các nội dung khác.