Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương III - TS. Lê Ngọc Thông

Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương III trình bày các nội dung của chủ nghĩa duy vật lịch sử như quan niệm duy vật lịch sử, vai trò của sản xuất vật chất, quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về con người & vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân.