Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương mở đầu - TS. Lê Ngọc Thông

Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương mở đầu trình bày kiến thức nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin như khái lược về chủ nghĩa Mác – Lênin, đối tượng, mục đích, yêu cầu về phương pháp nghiên cứu môn học.